BEM VINDO E OBRIGADO PELA VISITA!

quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

Hau Hakerek Surat Ida Ba O Timor!

Hau Hakerek Surat Ida

Surat ne’e hakerek iha momento susar laran nebe mosu no akontese iha hau nia rain doben Timor

Hau hanoin atu sai la'o ba rai-seluk... maibe hakat-ba sinti todan. Moris ne'e hale’u hau, sulan hau-ata iha prizaun psikolojiku – “penjara mental”.

Ba Ó Timor

Timor,

Dadauk hau hanoin no disidi hakarak ko’alia ho Ó. La hatene tamba saida, maibe hau hakarak tebes duni. Hau sei konta saida mak hau sinti no hanoin, katak, Moris ne’e la furak ida. Moris ne’e a’at, a’at liu, tristi no tristi lahalimar. Se Ó husu karik hau diak ka lae, hau sei la hatan tamba hau nia hanoin mamuk, lian maran no hasan to'os.

Timor,

Ó fo ami inan ho aman, avo no bei-alan sira. Ó fo ami maun-alin, feton-nan. Ó fo ami maluk sira nebe halibur hamutuk iha rai ne’e, TIMOR-LESTE. Ó fo ami Rai no Ó fo ami Moris. Ó fo ami kondisaun moris nian, ba ohin no ba aban bainrua. O fo ami buat hotu.

Maibe, tamba sa, to’o ohin loron, iha ami nia moris, tempu ida ne'e, sei iha problema oioin, sikat iha foin sa’e sira nia le’et – in a broad daylight? Hau-ata la hatene tamba saida?

Sira lolos ne’e hatene hare no tau-an, ema ida persija ema seluk halo maluk, habelun malu ho domin no iha domin nia laran. Hau ne’e iha tamba maluk sira ne’e mos iha. Los duni katak Ó fo maluk diak ida mai hau, maibe hau lakon domin husi hau nia uma-laran no maluk sira seluk. Hirus malu ne’e buras daudaun entre ami. Se nune’e nafatin, sei fahe problema ne’e ba lubun-lubun ho idak-idak ninia problema i halo hau laran moras wainhira hare katak iha ema balun (ema seluk) hare malu diak lahalimar duke iha hau nia uma no hau nia rain. Susar no sei la bele dunik.

Hau so sinti laran ksolok wainhira hau hamutuk ho sira, ema seluk ne’e. Tamba sira kumprende hau nia moris no hakarak fo tulun hau. Hau sinti isin kama’an tebes tamba sira fo mahun ba hau. Sira nia uma-laran no maluk sira mos diak no domin wa’in tebes i hau sinti katak iha konfiansa no hakmatek hamaluk ho sira, duke iha hau nia uma no rain rasik.

Iha hau nia uma, hau la bele ko’alia barak, nune’e mos iha hau nia rain rasik hau labele loko-an. Se hau loke ibun no halo-an, sira hakilar, si’ak no baku hau. Se hau halai sira duni, kaer, tuku-tebe no bele oho tan. Hau mesak…! Iha hau nia uma sorin, laiha maluk para halimar, iha eskola mos hanesan deit, nune’e mos iha fatin sira seluk.

Buat sira ne’e, halo hau nia ulun moras, isin maten hotu. Hau labele halo buat ida tamba sira la fo fatin, la fo tempu no la fo biban. Hau hanoin atu sai la'o ba rai-seluk... maibe hakat-ba sinti todan. Moris ne'e hale’u hau, sulan iha prizaun psikolojiku nia laran – “penjara mental”.

Timor,

Tulun hau, liuliu hametin hau nia domin no fo kbi’it ba hau. Fo forsa mai hau para bele tahan-an iha moris. Hau hanoin katak hau iha tamba sira iha. Hau persija sira tamba hau la bele moris mesak nune’e. Hau dehan ba Ó, Timor, katak hau hadomi tebes Ó maibe hau nia laran taridu, hanoin mamuk no kbi’it laek tiha ona. Hanesan vidru ida nebe hare borus husi sorin ba sorin, isin laiha, klamar mos laiha.

Hau hanoin katak iha loron ida hau sei ba vizita Ó nia Knua, iha Webiku no Wehale neba. Hau iha vontade, laran kaman tebes atu hakat ba Uma Lulik, hodi harohan no hamulak, husu lia no kasu sala. Hau persija naroman no kbi'it, hodi leno-an, hatene hau-ata no hau nia moris. Tamba sa mak nune'e i oinsa los hau nia moris ne'e rasik?

Timor,

Ne'e sentimentu halerik husi O nia oan doben 
Mau Bui Bere, ho hakraik-an, husu orientasaun. Hau nia isin malirin, maten no namlaek, la hatene atu halo los saida no atu ba lo’os nebe? Hau Ta’uk!

Timor,

Tulun hau!

Oan,
Mau Bui Bere
Horizonte, 06/02/2001

Sem comentários:

Enviar um comentário